Tra cứu vận đơn theo số điện thoại

Không có đơn hàng vận chuyển. Bạn đã nhập đúng số điện thoại?
# Ngày lập Số Bill Tên người gửi Tên người nhận Điện thoại nhận Địa chỉ Dịch vụ Tiền COD Tiền phí Tổng tiền Người thực nhận Nội dung Ghi chú Nhân viên phát Điện thoại
{{ x.STT }} {{ x.CreateDate.DateTime }} {{ x.MaBPBK }} {{ x.TenNguoiGui }} {{ x.TenNguoiNhan }} {{ x.DienThoaiNhan }} {{ x.DiaChiNhan }} {{ x.TenDichVu }} {{ x.TienCOD | number}} {{ x.TongCong | number }} {{ x.TienThuDauNhan | number}} {{ x.ThucNhan }} {{ x.NoiDung }} {{ x.GhiChu }} {{ x.NhanVienPhat }} {{ x.DienThoaiNhanVienPhat }}